top of page

    כללי

 1. אתר אינטרנט זה הנו אתר האינטרנט הרשמי (להלן: “האתר“) של בית הורים ויצו בלב תל אביב.

 2. באתר מוצג מידע אודות בית הורים ויצו בלב תל אביב וכן ניתנת אפשרות גלישה באתר ו/או שימוש ו/או צפיה ו/או קבלת מידע על ידך ועל ידי כל אדם אחר (“המשתמש“).

 3. שימוש באתר זה, הינו בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות בתקנון זה (להלן: “התקנון“), ומהווה את הסכמת המשתמש, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, לכללים אלה, והמשתמש מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מי מבעלי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או בית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.

 4. חלק מהתוכן באתר זה בכלל ובתקנון בפרט מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 5. כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר תתברר על פי הדין הישראלי ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות ייחודית ובלעדית
  (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).
  הוראות תקנון זה יחולו גם בגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’).

 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לפרשנות.

 7. מידע ותמונות

 8. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (להלן: “המידע“) הינו רכושה הבלעדי של בית הורים ויצו בלב תל אביב, כי לבית הורים ויצו בלב תל אביב שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי המשתמש מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע שבאתר, בין אם הוא בבעלות בית הורים ויצו בלב תל אביב ובין אם בבעלות צדדים שלישיים ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של בית בלב, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.

 9. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או במוניטין של בית הורים ויצו בלב תל אביב, או של כל גורם אחר.

 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע אשר מוצג באתר כולל מידע מטעם בית הורים ויצו בלב תל אביב ומטעם צדדים שלישיים, כי הוא אינו מהווה מלוא המידע בנוגע לנושאים המפורטים בו וכי בית הורים ויצו בלב תל אביב אינה אחראית להסתמכות המשתמש על טיבו ותוכנו של המידע, לרבות אך לא רק, התאמת המידע לצרכי המשתמש ואי היכולת לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי, והמידע שיחייב את בית הורים ויצו בלב תל אביב הוא המידע המפורט בהסכמים ו/או תקנוני מבצעים המצויים במשרדי בית הורים ויצו בלב תל אביב.

 11. המשתמש מצהיר כי הוא נושא במלוא האחריות הבלעדית לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.

 12. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים ו/או השירותים בתמונה לבין מראם במציאות.

  ביצוע שינויים

 13. בית הורים ויצו בלב תל אביב שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסגור את האתר או לשנותו, לרבות אך לא רק, את המידע המצוי באתר, מראהו, תוכנו, תקנון ותנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך למשתמש מראש ובכל עת.

 14. בית הורים ויצו בלב תל אביב רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המשתמש לכל חלק שהוא באתר.

 15. מבצעים והטבות

 16. בית הורים ויצו בלב תל אביב רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות ולפרסמן באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט.

 17. בית הורים ויצו בלב תל אביב רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, והכל על פי כל דין ותקנוני המבצעים.

 18. ככל שלא נקבע אחרת בתנאי המבצע הספציפי על כל מבצע יחולו הוראות תקנון זה לעיל ולהלן וכן תנאי המבצע הספציפי כפי שפורסם.

 19. אין כפל מבצעים, הטבות והנחות.

  קניין רוחני

 20. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הסימנים המסחריים ושאר התכנים המוצגים באתר (להלן: “קניין רוחני“), הינם קניינה הרוחני של בית הורים ויצו בלב תל אביב וכי כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שייכות באופן בלעדי לבית הורים ויצו בלב תל אביב. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בקניין הרוחני מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של בית הורים ויצו בלב תל אביב, מראש ובכתב.

  אחריות

 21. השימוש באתר, כבכל אתר אינטרנט, טומן בחובו סיכונים אפשריים. המשתמש מצהיר כי הוא משתמש באתר על אחריותו הבלעדית לרבות, אך לא רק, בכל הקשור בשימוש והסתמכות על המידע אשר באתר.

 22. בית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, אי נוחות ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו, (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה בו בוצע שימוש לצורך השימוש באתר), או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או כל שימוש אחר.

 23. בית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר.

 24. בית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר, שאינו בשליטתה.

 25. בית הורים ויצו בלב תל אביב לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע ו/או באתר על ידי המשתמש ו/או על ידי כל אחר.

  פרטיות ואבטחת מידע

 26. לצורך קבלת שירות יידרש המשתמש לספק את פרטיו האישיים באתר כפי שמפורט להלן: שם מלא, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.

 27. מסירת הפרטים האישיים באתר הינה הסכמה לבית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בהם בהתאם לתקנון ולדין, וכן מהווה הסכמה לקבלת דברי דואר ו/או פרסומות ו/או הודעות ו/או מידע על מבצעים. לצורך הפסקת הדיוור ניתן לשלוח הודעה בכתובת המייל: brianp@wizo.org.

 28. בית הורים ויצו בלב תל אביב לא תעביר את פרטיו האישיים של משתמש באתר ולא תשתמש בפרטים האישיים של המשתמש אלא לביצוע שירות אותו ביקש המשתמש לקבל. 

 29. ידוע למשתמש כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לבית הורים ויצו בלב תל אביב או למי מטעמה או לכל גורם אחר, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של בית הורים ויצו בלב תל אביב, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן (למעט הפרטים אותם חובה למסור לצורך שימוש בשירותי האתר).

 30. למרות האמור לעיל, בית הורים ויצו בלב תל אביב תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית הורים ויצו בלב תל אביב ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי בית הורים ויצו בלב תל אביב צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 31. אין באמור כדי לגרוע מהרשאה כלשהי שנתן ו/או ייתן המשתמש לשימוש בפרטיו האישיים ואין בה כדי למעט ממדיניות הפרטיות של בית בלב, שעליה יודע למשתמש, מעת לעת.

 32. להבהרות נוספות או בעיות באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל: brianp@wizo.org.

 33.  עודכן לאחרונה ביום 10.02.2021.

bottom of page